MEDBORGARE

Duved Framtid avser att bli ett bevis på hur by- och stadsutveckling bör bygga på att inte bara involvera, utan också utgå från att medborgarna ska vara en central del i utvecklingen av den plats där de bor. Duved Framtid började i den lilla Attefalls-husvagn som Årehus AB ställde mitt inne i byn. Drygt 80 personer kom och bollade tankar under två dagar i januari 2018. Så har det fortsatt. Det är från denna ”hubb” som arbetet drivs. Ett par större workshops med medborgarna i Föreningshuset har samlat in idéer, tankar, förslag, skapat samtal, utvecklat sammanhang och satt riktningen. Detta kommer att fortsätta som ett grundackord genom hela processen.

Duveds framtid
Workshop med Duvedsborna
16 maj 2018

Den 16:e maj samlades cirka 70 personer i Föreningshallen i Duved, varav ca 55 var boende från Duved och resterande som på olika sätt är engagerade och/eller involverade i Duveds utveckling, från Årehus AB och dess styrelse, Åre kommun och övriga. Noteras bör är att 70 personer är 10% av Duveds befolkning.

Som inbjudande arrangörer stod Duveds byföreningen, som bl a äger och driver Föreningshuset och Duvedshallen med konstgräsplan samt Årehus AB, ett till 100% av Åre kommun ägt fastighetsbolag som har till uppgift att förse Åre kommun med bra hyreslägenheter, skolor, förskolor, vårdanläggningar, brandstationer, butiks- och industrilokaler samt god boendeservice.

Som Årehus VD, Helen Olausson berättade, så var anledningen till denna workshop att det för närvarande investeras mer än 300 miljoner kronor i Duved, varav en stor del går till att utveckla och bygga till skolan i Duved. Den s k Trägården, med 39 bostäder och publik lokal, står snart klar, vilket projektledaren Per Linde berättade ingående om, andra projekt för boende är under utarbetande. Duveds byföreningen har länge arbetat för en god utveckling av Åre som samhälle och samarbetet mellan byföreningen och Årehus AB fick denna afton sin första viktiga manifestation och nystart.

Innan workshopen tog fart beskrevs och diskuterades ingående det som stundar i Duved – vilket, som påpekades, är en för befolkningsunderlaget mycket stor investering. Om man jämför investering per capita i Duved med t ex Stockholm, skulle motsvarande siffra, 300 miljoner, bli astronomisk. Bland de som deltog i diskussionerna kan nämnas Katrin Wissing, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Åre kommun, Jon Södahl, bostadsbyggare från Norge som har för avsikt att bygga i Duved, Bengt Rådman vid Åre kommun och Martin Söderström, tillväxtchef vid Åre kommun.

Både byföreningens Anders Wiblom och Årehus Helen Olausson pekade på möjligheten att göra Duveds framtid till en exempel för en medborgardriven samhällsutveckling.

Workshopen genomfördes i fem workshopgrupper med tydliga olika frågeställningar till varje grupp. Avsikten var att på så sätt få en första överblick över hur Duvedsborna själva ser sin by och hur dess nuvarande kvaliteter kan stärkas i en kommande utveckling av Duved. Grupperna visade samtliga stort engagemang och levererade tydliga idéer som får bäring för den fortsatta utvecklingen.

Grupp för grupp blev resultatet följande, med beskrivningar av övergripande tankar och mål samt i punktform helheten.

Workshopgrupp 1
Frågeställning: Gaturummet

Övergripande föreslagen rubricering från denna grupp var ”promenadbyn”. Man menade att Duved, på ett annat sätt än Åre, är en by där man kan och bör än mer kunna promenera och till fots nå allt från ICA till restauranger, butiker och service. Några av de punkter – önskemål, idéer – man nämnde var:

 • Cykelvänlig by (tryggt, avgränsat, cykelparkering även vid Duved Station)
 • Promenadby som ger utrymme för spontana möte, som är lättillgänglig mm
 • Fler mötesplatser
 • Platser för utomhusaktiviteter, och program för fler events, festival
 • Plats att samlas vid: Park/torg, många möjligheter, arrangemang, marknad
 • Trevligare miljö när du kommer till Duved Station, vändplan, gata upp, skyltning som är turistvänlig
 • Promenad, trevliga, bättre renhållning, hundbajs, vackra bägare, slingor, promenera längs vatten och strand
 • Uterum. Naturliga mötesplatser för aktivitet, bänk etc
 • Erbjud Jämtkraft en lagringsplats så att deras lokaler kan användas till verksamhet som kommer Duvedsborna till del

Workshopgrupp 2
Frågeställning: Mötesplatser - mat, dryck mm

Centralt var att få till så att den centrala byn, Duved, blir en mötesplats för alla. De nedanstående punkterna är olika vägar att nå dit:

 • Fler affärslokaler
 • Gym, både ute och inne som skapar aktivitet och möten
 • Gångväg längs bygatan som direkt skapar naturliga möten (jfr vidare ws-grupp 1 ovan)
 • Vinterträdgård
 • Turistbyrå, behövs när byn växer och fler besöker
 • Bibliotek, viktig samlingspunkt
 • Kurslokal, kan kombineras med andra
 • Fik/Café
 • Odlingar
 • Kulturlokal för utställningar och annan verksamhet, både för byn och besökare
 • Mötesplats centralt i byn för alla.

Workshopgrupp 3
Frågeställning: Jobb

Man betonade att det är viktigt att Duved får fler jobb så att Duved blir en by som tydligt baseras på permanent boende och arbeten som gör att de som bor där också kan arbeta där. Man serverade en rad idéer för hur detta kan åstadkommas:

 • Mer personal till skola och fritids
 • En minihub som House Be, dvs ett moderna kontorshotell för mindre bolag som kan skapa utbyte med Stockholm och andra städer
 • Flytta biblioteket till Duved!
 • Förtur till bostad för kommunens anställda
 • Kommersiell träningsarena året runt
 • Vaktmästare
 • Året runt jobb
 • För ungdomarna, verkstadsmöjligheter
 • Rörliga affärslokaler
 • Billiga affärslokaler så små företag har råd
 • Småhantverkare
 • Servicejobb
 • Bilverkstad, mack
 • Foodcourt

Workshopgrupp 4
Frågeställning: Kultur, idrott, fritid

Man betonade att kultur såväl som idrott och fritid är viktigt för Duved och att det finns möjligheter att bygga vidare på det som finns idag för att på så sätt skapa Duved som en mer attraktiv by för dem som bor där och för besökare.

 • Skapa kulturhus/byhus för konserter/dans/möten/utställningar
 • Bibliotek och café i trädgården
 • Kulturlokalen
 • Utställningslokal
 • Fiskestigen
 • Naturskoleområde
 • Handikappanpassade vandringsleder
 • Simhall så skolungdomar inte behöver åka 2 mil för simundervisning
 • Simhall med gym
 • Bygg på mer sporthall och nytt föreningshus öster om hallen ända till Lerån
 • Utveckla idrottshallen, gym, klättring, bytt vidare på hallen mot Lerån
 • Vad gör vi för alla (600) elever när de slutat skolan? - Nära aktiviteter! Häng, kultur och sport
 • Idrottsbanor, underlätta spontan idrott, behövs även för skolan. Bredvid fotbollsplan?
 • Skatepark för BMX/Kickbike/skate
 • Countryfestival
 • Simhall + Gym, varmvattengympa
 • Biograf
 • Behåll biblioteket på skolan
 • Upprustning av fiskestigen. Kanske något för skolan?
 • Cykel/gångväg. Vad händer?
 • Campingen. Vad händer?
 • Kulturutbud för pensionärer

Workshopgrupp 5
Frågeställning: Transporter och trafik

Man konstaterade att trafik- och transportfrågor är väsentligt att lösa för att Duved ska bli attraktivt och vänligt både för de permanent boende och för besökare. Det är en avgörande fråga för att locka affärsidkare och skapa en by där man rör sig enkelt och säkert. Några av de punkter som man belyste var:

 • Cykelväg från Millestgården - Sotargränd (Åre)
 • 50 km/h väg från Millestgården - Åre
 • Uppfräschning stationshus, parkering och tågförbindelser
 • Ica/Fjällsport. Parkering
 • Uppfräschning av gångväg/trapp bakom Ica
 • Fungerande belysning hela gamla vägen
 • Rusta upp fiskestigen, förläng mot bron över älven
 • Vandring/skoter och cykel